prismelogo_2023

Certifikatkursus

Lærings-/videns-/kompetencemål

Læringsmål
Forløb #1
LEGETØJ
 • Den normbevidste praktiker kan med tiden synliggøre, kritisere, nuancere og forandre normer, modarbejde stereotyper og skabe bevidsthed og forandring
 • Den mangfoldighedsfremmende og inkluderende praktiker kan med tiden skabe socialt bæredygtige børnefællesskaber, hvor sociale og kulturelle kategorier ikke er en barriere for barnets muligheder for identitetsdannelse i daginstitutionen
 • Den kønsreflekterede praktiker kan med tiden skabe ikke-stereotype børneuniverser, hvor alle børn har legitim adgang til alt legetøj og alle farver, ting, aktiviteter, former osv.
 • Du anerkender, at vi alle er medskabere af børns identitet, herunder kønsidentitet, og at vi derfor også har mulighed for at udvide det rum, børn skaber deres identitet i og dermed også deres handlerum
 • Du kan få øje på kønsnormer og andre stereotyper
 • Du kan forstå normbevidst pædagogisk praksis
 • Du udvider dit sprog og benytter nye ord og fagsprog om køn og normer i pædagogisk praksis
 • Du kan eksemplificere kønnede normer og forklare behovet for normkritik
Forløb #2
INDRETNING
 • Den normbevidste praktiker kan fremme alsidige tilblivelsesmuligheder ved at modarbejde stereotyper og tilbyde barnet mere mangfoldige repræsentationer
 • Den mangfoldighedsfremmende og inkluderende praktiker kan indrette normbrydende og traditionelt ukønnet og sikre legitim adgang til alle rum for alle børn
 • Den kønsreflekterede praktiker kan udvide rammerne for barnets muligheder i livet ved at nedbryde smalle forestillinger om køn og udnytte hele det menneskelige potentiale
 • Du kan analysere praksis, og stille spørgsmålstegn ved begrænsende normer
 • Du kan bruge normbevidstheden i din planlægning og tilrettelæggelse af inkluderende aktiviteter
 • Du kan løse opgaver med normer for øje og forholde dig kritisk til stereotyper
 • Du kan anvende teori i praksis og udføre normkritiske aktiviteter
Forløb #3
HVERDAGSFÆRDIGHEDER
 • Den normbevidste praktiker kan forholde sig til hvert enkelt barns forskellige identitetsvilkår og livsbetingelser, og sikre at sociale og kulturelle kategorier ikke er en hindring for barnets (køns)identitetsdannelse
 • Den normreflekterende praktiker kan anvende inkluderende sprogbrug og bevidst nuancere og destabilisere normative og fordomsfulde udtalelser om forskellige køn, grupper, folkeslag, religioner, kulturer osv.
 • Den mangfoldighedsfremmende og inkluderende praktiker kan sikre at alle børn føler sig inkluderet og ses som en ressource for fællesskabet
 • Den kønsreflekterede praktiker kan aktivt sætte spørgsmålstegn ved normativ kønsregulering og sikre at institutionskulturen på hverdagsplan inkluderer alle børn
 • Du kan vurdere og bedømme normer
 • Du kan skabe  børneuniverser, hvor alle børn får flere muligheder
 • Du kan argumentere for anvendelsen af normkritisk pædagogik og eksperimentere med nye anvendelsesformer
 • Du kan konstruere, opfinde og udforme sproglige virkeligheder uden normer for køn, etnicitet, alder osv.
 • Du kan formulere dig inkluderende og mangfoldighedsfremmende uden at reproducere normer
 • Du kan udvikle en mere alsidig hverdag i institutionen, og kontinuerligt forholde dig til normer og stereotyper i tale, handling og fysiske rammer
Certifikatkursus • PRISMECERTIFIKATET
Generer glemt kodeord
Skriv din emailadresse hvor dit nye kodeord skal sendes til